Σύντομη ανάλυση / παρουσίαση των μορφών και σταδίων ενός εξορυκτικού έργου και των επιπτώσεών τους

 Τεχνική διαδικασία μιας εξόρυξης

 Όταν εντοπιστεί μια πετρελαιοπηγή, κατασκευάζεται πάνω της μια εγκατάσταση για να γίνει η εξόρυξη. Στη συνέχεια γίνεται η γεώτρηση και τρυπώντας το έδαφος δημιουργείται ένα φρεάτιο που φτάνει εκεί που βρίσκεται το πετρέλαιο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε µια εξόρυξη για να αυξηθεί η παραγωγή ποικίλλουν από απλή πρόκληση πίεσης µε νερό, µέχρι χρήσης νιτρογλυκερίνης ή υδροχλωρικού οξέος. Το αργό πετρέλαιο, στη συνέχεια, αποθηκεύεται σε δεξαμενές µε περιστρεφόμενα πτερύγια για την απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων υδρογονανθράκων. Στον πυθμένα των δεξαμενών κατακάθονται οι στερεές ουσίες και το νερό, τα οποία και απομακρύνονται. Η µεταφορά του αργού πετρελαίου γίνεται, κυρίως, µε αγωγούς και δεξαµενόπλοια.

Οι θαλάσσιες εξορύξεις

Η τεχνολογία και ο εξοπλισµός για τις θαλάσσιες εξορύξεις είναι παρόµοια µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται στη στεριά, µε τη διαφορά ότι οι εγκαταστάσεις στηρίζονται σε εξέδρες µέσα στη θάλασσα. Οι εξέδρες αυτές είτε είναι ατσάλινες και «πατούν» στον βυθό της θάλασσας είτε είναι πλωτές. Ο τύπος της εξέδρας εξαρτάται πλήρως από το βάθος της εξόρυξης. Για µικρά βάθη χρησιµοποιούνται σταθερές εξέδρες, ενώ για µεγάλα, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά πλωτές εγκαταστάσεις. Είναι επίσης προφανές ότι οι εξορύξεις σε µεγάλα βάθη, αντιµετωπίζουν πολλές αντικειµενικές τεχνικές δυσκολίες και είναι πολύ πιο επικίνδυνες τόσο για τις κοινωνίες, όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Όχι µόνο οι πιθανότητες ατυχηµάτων αυξάνονται σηµαντικά µε το βάθος, αλλά µειώνονται κατακόρυφα και οι δυνατότητες έγκαιρης παρέµβασης για αποφυγή καταστροφικών  πετρελαιοκηλίδων.

Η διαδικασία των ερευνών πριν φτάσουμε στο στάδιο της εξόρυξης

Ακόμα και οι ίδιες οι έρευνες για τον εντοπισµό πετρελαίου ή φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. Μόλις μελετηθεί γεωλογικά µια περιοχή, ξεκινά η σεισµική έρευνα που ουσιαστικά µέσα από «airguns» διαµορφώνει µια εικόνα του υπεδάφους. Πρόκειται για έναν εξαντλητικό «υπέρηχο» µε καταστροφικές συνέπειες για τα θαλάσσια είδη. Στην ξηρά, οι σεισμικές έρευνες γίνονται συνήθως από ειδικά φορτηγά και γεώφωνα τοποθετηµένα σε µια περιοχή. Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας περιλαµβάνουν συνήθως το άνοιγµα δρόµων σε δασικές περιοχές και την αποψίλωση δασικών εκτάσεων. Αφού προκύψουν σοβαρές ενδείξεις κοιτασμάτων, πραγµατοποιούνται πειραµατικές γεωτρήσεις. Εφόσον εντοπιστούν υδρογονάνθρακες σε σηµαντικές ποσότητες κατά την φάση των πειραµατικών γεωτρήσεων, ακολουθεί η φάση των γεωτρήσεων εκµετάλλευσης, µε την κατασκευή εγκαταστάσεων άντλησης και µεταφοράς.

Η χρήση γεωτρητικής λάσπης (mud) κατά τη διαδικασία άντλησης υδρογονανθράκων

Λόγω του ότι το κοίτασμα βρίσκεται κάτω από πιέσεις πολύ μεγαλύτερες της ατμοσφαιρικής πίεσης, το πετρέλαιο που βρίσκεται στο κοίτασμα έχει την τάση να βγει προς τα έξω, με αποτέλεσμα την ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εκροή, κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, χρησιμοποιείται ‘λάσπη γεώτρησης’ (mud) η οποία αποτελείται από ένα μείγμα χημικών προϊόντων που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υψηλό δείκτη τοξικότητας. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να το αποφεύγεται η βίαιη εκροή πετρελαίου από το κοίτασμα, κάτι το οποίο θα προκαλούσε μόλυνση στο περιβάλλον. Πάρα την επιβολή μέτρων προφύλαξης που πρέπει να τηρούνται στις εξέδρες για την αποφυγή διοχέτευσης λάσπης στη θάλασσα, κατά περιόδους μια ποσότητα τοξικής λάσπης καταλήγει στη θάλασσα.

Οι επιπτώσεις των εξορύξεων

Τόσο η φάση της έρευνας, όσο και των εξορύξεων είναι ιδιαίτερη επιβλαβής για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Σε όλους τους θαλάσσιους οργανισµούς που έχουν µελετηθεί έως σήµερα καταγράφονται συστηµατικά παρόµοιου τύπου επιπτώσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν προβλήµατα στη φυσιολογία. Παρατηρείται επίσης αποµάκρυνση πληθυσµών από περιοχές τροφοληψίας και αναπαραγωγής και αρκετά συχνά, µείωση των πληθυσµών. Οι αγκυροβολήσεις, η διάνοιξη γεωτρήσεων και τα απόβλητα αυτών και γενικά η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων εξόρυξης, αλλά και µεταφοράς στον βυθό, πέραν της υποβάθµισης που προκαλούν στον ίδιο τον βυθό, προκαλούν όπως είναι αναµενόµενο σοβαρά προβλήµατα και στους οργανισµούς που ζουν εκεί. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης υδρογονανθράκων δεν µπορούν να αποµονωθούν επίσης από την πιθανότητα ατυχήµατος, το οποίο µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο χώρο.

Οι καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι παρά ο κανόνας της βιοµηχανίας πετρελαίου. Τα ατυχήµατα αυτά, έχουν δραµατικές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και στις τοπικές κοινωνίες, αφού μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που υπάρχουν ήδη θα χαθούν, λόγω των επιπτώσεων των εξορύξεων στο περιβάλλον. Ηεξόρυξη υδρογονανθράκων επιδεινώνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την κλιµατική αλλαγή. Είναι γνωστό ότι η καύση υδρογονανθράκων οδηγεί στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που αποτελεί το πιο σηµαντικό από τα αέρια του θερµοκηπίου, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κλιµατική αλλαγή. Εκλύονται επίσης κι άλλα αέρια του θερµοκηπίου, όπως το µεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου (N2O).

Καμιά εξόρυξη ποτέ και πουθενά – Ελεύθερες οι θάλασσες, τα δάση, τα βουνά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *